Back to top

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU DAC1904

Článok I. - Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy pri nákupe v internetovom obchode E-SHOP DAC1904, ktorého prevádzkovateľom je DS OPERATOR, a. s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda. IČO: 50868683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č:10712/T (ďalej len: DS OPERATOR, a.s.), email: store [at] dac1904.sk.
 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim na strane druhej.
 3. Na všetky kúpne zmluvy sa vzťahujú platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 4. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami a nasledujúcimi zákonom:
 • č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
 • č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 1. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Článok II. - Vymedzenie pojmov

 1. E-shopom je počítačový systém predstavujúci internetový obchod umiestnený v sieti internet s verejným prístupom na internetovej stránke https://shop.dac1904.sk, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje objednávanie a predaj tovaru alebo služieb.
 2. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené v ponuke na stránkach e-shopu.
 3. Predávajúcim je spoločnosť DS OPERATOR, ktorá prevádzkuje e-shop.
 4. Zákazníkom nášho e-shopu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na e-shope. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 5. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 6. Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 7. Podnikateľom pre účely týchto VOP je vždy akákoľvek právnická osoba, vrátane štátu, samospráv a inštitúcií a orgánov verejnej správy. Fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v inom podnikateľskom registri alebo ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, sa pre účely týchto VOP považuje za podnikateľa, ak pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa VOP vystupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), má sa za to, že vystupuje ako podnikateľ a platia pre neho pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov.

 

Článok III. - Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka vzniká uskutočnením všetkých úkonov procesu objednávania v e-shope. Kupujúci si vyberie produkt z aktuálnej ponuky uverejnenej v e-shope, zvolí si počet produktov, prípadne upresní jeho parametre, svoj výber potvrdí, vyplní objednávkový formulár obsahujúci Priezvisko, Meno, ulica, mesto, PSČ, krajina, telefónne číslo, vyberie spôsob platby a dopravy a následne pristúpi k elektronickému odoslaniu (definitívnemu potvrdeniu) objednávky. Kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať, prípadne ju opraviť. Pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdí, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, následne objednávku odošle. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci je tým viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 2. Pracovníci predávajúceho môžu kupujúceho kontaktovať už pred potvrdením objednávky, za účelom spresnenia podmienok objednávky, prípadne doplnenia iných potrebných informácií alebo zmeny objednávky.
 3. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Predávajúci bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky odošle potvrdenie o prijatí objednávky na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru, spôsob a náklady doručenia, spôsob a prípadné poplatky za zvolený spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar doručený, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Zmluva je uzatváraná vo vybranom jazyku voliteľnom na internetovej stránke e-shopu. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.
 5. Po odoslaní objednávky pre kupujúceho bude automaticky vytvorené konto, ktorého prístupné dáta dostane kupujúci e-mailom. V konte budú dostupné detaily objednávok kupujúceho. Prihlásenie je možné na stránke: https://shop.dac1904.sk/sk v sekcii Prihlásenie/registrácia, do ktorej bude mať prístup len kupujúci po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 6. O zmene stavu objednávky informuje predávajúci kupujúceho e-mailom. Ak tovar nebude doručený kupujúcemu ani do 7 dní po e-maile, ktorým ho predávajúci informuje o finálnom vybavení objednávky, je potrebné kontaktovať predávajúceho, aby objednávku preveril.

 

Článok IV. – Cena a platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané v e-shope sú platné a konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH (sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru a prípadné poplatky spojené so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška závisí od voľby kupujúceho a v nákupnom košíku sa taktiež uvádzajú. Ceny uvedené v e-shope platia výhradne pre nákup v internetovom obchode E-SHOP DAC1904.
 2. Všetky akcie a zľavy platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Akékoľvek ďalšie zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v e-shope, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho e-shopu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 4. Ak predávajúci alebo so súhlasom predávajúceho boli vydané zľavové kupóny pre e-shop, za zverejnených podmienok vzťahujúcich sa na predmetný zľavový kupón kupujúci môže pri nákupe využiť zľavový kupón a predávajúci poskytne kupujúcemu príslušnú zľavu. Zľavový kupón je možné použiť len 1-krát. Zľavový kupón nie je možné vymeniť za hotovosť. Použitie zľavového kupónu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami.
 5. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe. Dátum platnosti kupónu a jeho nominálna hodnota sú uvedené na poukaze.
 6. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba na dobierku, keď kupujúci platí priamo kuriérovi. Spôsob platí len v prípade objednávky s doručovacou adresou v Slovenskej republike. Náklady za spôsob platby dobierkou pre kupujúceho je 1 EUR (jedno euro),
  • platba na základe platobnej výzvy po zaslaní objednávky cez CardPay, Diners Club, VISA alebo MasterCard. V prípade výberu tohto spôsobu platby bude tovar expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 1. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  • kuriérskej spoločnosti,
  • osobným odberom na adrese MOL Aréna, Športová 1104/23, 929 01 Dunajská Streda.
 2. Dodacia lehota v prípade doručenia kuriérom je bežne 1-5 pracovných dní.
 3. K cenám tovaru uvedeným v e-shope sa v prípade doručenia kuriérom pripočítavajú dopravné náklady podľa adresy dodania. Ceny sú uvedené s DPH.

 

CENNÍK DORUČENIA TOVARU

 

 

 

do 3 kg

do 5 kg

Slovenská republika

           4 €

           4 €

Maďarsko

           7 €

           7 €

Česká republika

         21 €

         24 €

Rakúsko

         21 €

         24 €

Slovinsko

         21 €

         24 €

Rumunsko

         21 €

         24 €

Chorvátsko

         21 €

         24 €

Taliansko

         21 €

         24 €

Nemecko

         17 €

         24 €

Švajčiarsko

         21 €

         24 €

Francúzsko

         21 €

         24 €

Poľsko

         17 €

         24 €

Belgicko

         17 €

         24 €

Švajčiarsko*

         28 €

         28 €

 

 

 

* nad uvedenú sumu sa pripočítavajú aj colné náklady

 

 

 

 

 

 1. Dodanie tovaru do iných krajín sa uskutoční na základe individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Cena  uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, predstavuje cenu vrátane DPH a ostatných nákladov (najmä náklady dopravy a za zvolený spôsob platby), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť a je úplná a konečná, ibaže z nasledujúceho bodu nevyplýva inak. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 3. V prípade objednávky do krajiny, kde je potrebné tovar precliť, je kupujúci povinný plne hradiť colné náklady.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť úplnú cenu v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 5. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru v slovenskom jazyku. V prípade záujmu pošle kupujúcemu faktúru i reklamačný formulár aj e-mailom.

 

Článok V. - Dodacie podmienky

 1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný splniť objednávku a doručiť tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, predávajúci o tejto situácii informuje kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na určený bankový účet. Za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne zadanou adresou kupujúceho predávajúci nezodpovedá.
 2. Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je na sklade, predávajúci o tom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. V každej zásielke s objednaným tovarom je priložená faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad.
 5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník, resp. oprávnená osoba neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.
 7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať správnosť, kompletnosť a neporušenosť tovaru. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať a spísať s doručovacou spoločnosťou protokol.

 

Článok VII. - Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 7 a nasledujúcich zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
 3. Ak spotrebiteľ chce stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, v záujme uľahčenia administrácie a minimalizovania nákladov, by mal bez zbytočného odkladu kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese store [at] dac1904.sk s uvedením čísla objednávky.
 4. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je služba alebo elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dni od uzavretia zmluvy.  V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene vo viacerých častiach, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 5. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo pomocou vyplnenia a odoslania formulára, ktorý je zverejnený na https://shop.dac1904.sk/sites/default/files/formular-pre-vratenie-tovaru...
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie o kupujúcom a o objednávke, najmä identifikačné údaje kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to vrátane prípadných zvýšených nákladov, ak vzhľadom na povahu tovaru nie je možné ho vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy. Spotrebiteľ by mal vo vlatnom záujme tovar vrátiť osobne alebo poštou doporučene ako poistenú zásielku. Tovar, ktorý vracia predávajúcemu kupujúci formou dobierky, nebude prevzatý.
 8. Tovar musí spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno, vrátane originálneho obalu. Ak bol tovar dodaný spolu s darčekovými predmetmi, spotrebiteľ je povinný vrátiť aj veci, ktoré dostal ako dar.
 9. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené manipuláciou s tovarom v rozpore s povahou a vlastnosťami tovaru alebo jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 10. Predávajúci vráti spotrtebiteľom zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu a na zvolený spôsob platby,  do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu vrátený tovar.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení úsilia nie je schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru. Strany sa v takom prípade môžu dohodnúť na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom bez zbytočného odkladu po zistení dôvodu, pre ktorú  . V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na uvedený bankový účet kupujúcemu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj v prípade, ak kupujúci opakovane a neoprávnene použije zľavový kupón.

 

Článok IX. - Záruka

 1. Ak predávajúci k tovaru nedodá samostatný záručný list, faktúra doručená kupujúcemu slúži zároveň ako záručný list.
 2. Na predávaný tovar, okrem tovarov, z ktorých charakteru vyplýva, že sa rýchlo kazia, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Vyhlásením v doručenom záručnom liste alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky. Podmienky a rozsah záruky v takomto prípade určí predávajúci v záručnom liste.
 5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, ani na použitie tovaru na iný, než určený účel, resp. použitie tovaru v podmienkach, na ktorý tovar alebo daný druh tovaru nie je určený.
 6. Na darčeky, ktoré dostane kupujúci zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.
 7. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:
  • nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním alebo nesprávnou starostlivosťou o tovar,
 8. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený.

 

Článok X. – Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby zo zavinenia predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav dodávaného tovaru.
 3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu e-mailom alebo poštou, spísať s dopravcom zápis o škode a tento zápis zaslať v prílohe e-mailu alebo poštovej správy predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bezplatne odstrániť, ak sa na tovar vzťahuje záruka. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 3. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu bez súhlasu predávajúceho jednostranne meniť.
 4. Ak predávajúci pri kúpe tovaru poskytol kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne akékoľvek ďalšie plnenie ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak má dar pri doručení vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a toto právo využije, je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo spolu s tovarom dostal, t.j. aj prijatý dar.
 5. Kupujúci si uplatní reklamáciu u predávajúceho prostredníctvom doručenia vyplneného  reklamačného formulára prostredníctvom e-mailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný, ktorými kupujúci preukazuje zmluvný vzťah s predávajúcim a trvanie záruky) na adresu predávajúceho:

DS Operator a. s.

Športová

929 01 Dunajská Streda

email: store [at] dac1904.sk, telefón: +421 915 673 198       

 1. Ak kupujúci reklamuje viditeľné vady, spolu s reklamačným formulárom zašle na e-mailovú adresu predávajúceho aj fotky reklamovaného tovaru.
 2. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie, ak je tovar zo zavinenia kupujúceho znečistený alebo nespĺňa základné predpoklady pre hygienicky bezpečné pokračovanie reklamačného procesu.
 1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a spotrebiteľovi vydá potvrdenie. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Za vybavenie reklamácie sa považuje:
  • odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
  • odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie,
  • vrátenie tovaru kupujúcemu so zamietnutím reklamácie, ak tovar nemá reklamovateľné vady alebo ak predávajúci za vady tovaru nezodpovedá.
 4. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 5. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie).
 7. Ak sa tovar po vybavení reklamácie kupujúcemu nedoručuje, kupujúci je povinný opravený, nový alebo vrátený tovar prevziať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia o vybavení reklamácie, inak v čase doručovania doručovateľom podľa spôsobu doručovania dohodnutom zmluvnými stranami.
 1. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 2. Ak bola reklamácia vybavená opravou, doba od dôvodného uplatnenia reklamácie až do doby, kedy bol kupujúci povinný opravený tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu. využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 7. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim DS Operator a. s. je Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava1

tel.: 033/ 5512 689

e-mail: tt [at] soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

 

Článok XI. - Ochrana osobných údajov

Informácie a podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov pre internetový obchod E-SHOP DAC1904, ktorý je umiestnený na internetovej adrese https://shop.dac1904.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

 

Článok XII. - Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval, resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci má právo uplatniť si predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, následným skladovaním tovaru, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Článok XIII. – Právo ochranných známok a autorskoprávna ochrana

 1. Všetky logá, videá, fotografie a ďalšie obrázky, grafický a textový obsah umiestnený v e- shope je chránený právom ochranných známok a/alebo autorským právom.  Ich akékoľvek kopírovanie, sťahovanie, upravovanie a iné použitie bez súhlasu predávajúceho je zakázané a môže mať za následok trestnoprávne stíhanie a uplatnenie ich ochrany podľa občianskoprávnych predpisov.

 

Článok XIV. - Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetových stránok e-shopu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelovým určením.
 3. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach shop.dac1904.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym kliknutím pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúcich. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
 4. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava1

tel.: 033/321 25 27, 033/321 25 21

e-mail: tt [at] soi.sk

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.02.2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP.

 

V Dunajskej Strede, 1. februára 2021

Cookies