Back to top

Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely eshop ügyfeleinek személyes adataira vonatkozó adatkezelési feltételek

I. Bevezető rendelkezés
Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely eshop ügyfeleinek személyes adataira vonatkozó jelen adatkezelési feltételek (a továbbiakban mint „Feltételek“) célja a jelen Feltételek III. cikkelyében megnevezett adatkezelő általános érvényű jogszabályok értelmében az érintett személyek személyes adatainak kezeléséből fakadó tájékoztatási kötelezettségének teljesítése.

II. Fogalommeghatározások
1. Jelen Feltételek alkalmazásában adatkezelő az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és a személyes adatokat saját nevében kezeli.
2. Jelen Feltételek alkalmazásában érintett az a természetes személy, aki a hivatalos DAC 1904 eshop weboldalán (shop.dac1904.sk) vásárlást bonyolít le, minek alapján személyes adatai adatkezelés tárgyát képezik.
3. Jelen Feltételek alkalmazásában  általános érvényű jogszabály alatt a Szlovák Köztársaságban általános érvényességgel bíró törvények, alacsonyabb szintű és nemzetközi érvényű jogszabályok értendők, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról és a Szlovák Köztársaság 18/2018 Tt. számú törvénye a személyes adatok védelméről.

III. Az adatkezelő megnevezése
1. Jelen Feltételek céljaira az érintettek adatait feldolgozó adatkezelő a DS Operator, a.s. részvénytársaság, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 50 868 683.
2. További adatkezelők: ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV – Élvonalbeli Klubok Egyesülete, székhelye: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava – Pozsony, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 42 168 970; FK DAC 1904, a.s. részvénytársaság, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 36 233 846; Kukkonia, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 42298806.
3. Az adatkezelők közös elérhetősége adatvédelmi célokra: e-mail:  oou [at] dsoperator.sk.

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok jegyzéke
Az adatkezelés célja:
a/ a jelen  Feltételek III. cikkely 1. pontja szerinti adatkezelő és az érintett közti szerződésben (adásvételi szerződés) lefektetett kötelezettségek teljesítése és a szerződésből fakadó jogosultságok biztosítása. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, születési dátum, lakcím. Jelen bekezdés szerinti személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele. Az adatkezelés jogalapja: a jelen a/ pont szerinti célból végzett adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;
b/ a jelen  Feltételek III. cikkely 1. pontja szerinti adatkezelő és az érintett vagyonának és gazdasági érdekeinek megóvása (elérhetőség rendkívüli helyzetek kezelésének esetére a szerződésteljesítés során, beleértve a garanciális jogok érvényesítését). E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Jelen bekezdés szerinti személyes adatok szolgáltatása az adatkezelő kötelező érvényű szerződéses előfeltétele. Az adatkezelés jogalapja: a jelen b/ pont szerinti célból végzett adatkezelés az adatkezelő és az érintett jogos érdekeinek (vagyoni és gazdasági érdekek védelme) érvényesítéséhez szükséges;
c/ szolgáltatás- és termékajánlatok, az FC DAC 1904 Dunaszerdahely hírlevél, valamint az adatkezelők egyéb tájékoztató anyagainak megküldése az érintettnek. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím, szezonbérlet, ill. készpénzkímélő kártya száma, nem, kedvenc játékos. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása nélkül a jelen c/ pont szerinti célra a személyes adatok nem kerülnek feldoglozásra.

V. Az adattárolás időtartama
Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat
a/ a jelen Feltételek IV. cikkely a/ éd b/ pontja szerinti célból történő adatkezelés esetén  a szerződés teljesítését követő 3 hónapig tárolja, kivéve, ha törvény hosszabb adatmegőrzési időt ír elő,
b/ a jelen Feltételek IV. cikkely c/ pontja szerinti célból történő adatkezelés esetén  az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

VI. Az érintett jogai
Az érintett jogosult
a/ hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz,
b/ helyesbítést kérni, amennyiben az adatkezelő által kezelt szemnélyes adatai pontatlanok,
c/ az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül,
d/ az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül; a korlátozás fennállása alatt az adott személyes adatokat az adatkezelő a tárolás kivételével csak az általános érvényű jogszabályokban lefektetett célokra használhatja,
e/ arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jelen Feltételek IV. cikkely b/ pontja szerinti adatkezelés ellen
f/ az általa a jelen Feltételek IV. cikkely a/ vagy c/ pontja értelmében az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kikérni, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik, továbbá ugyanazon feltételek mellett, azonos terjedelemben kérni hogy az adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható,
g/ bármikor visszavonni a hozzájárulását mindazon személyes adatainak kezeléséhez, melyeket az adatkezelő kizárólag a hozzájárulása alapján kezel,
h/ adatvédelmi közigazgatási eljárást indítványozni az illetékes közigazgatási szervnél.

Cookies